Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Tanie przesyłki kurierskie’

Wyjatkowe miejsce zajmuja Fuccles, u

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Wyjątkowe miejsce zajmują Fuccles, u których przemiana pokoleń pozornie nie istnieje. Naležy jednak wziąć pcd uwagę, Że już u Laminarżales gametofit składa się czasem tylko z jednej komórki, gdyż cała zawartość zoospory przechodzącej Okres spoczynkowy przekształca się bezpośrednio w jajo (ryc. 418 D). W związku z tym m o Ż n a Stosunki rozwojowe Fucus wytłumaczyć dalszą re- dukcją jego gametofitu, polegającą na tym, że bezpłciowa spora sama stała sie jajem lub gametą 6. Na korzyść tego przypuszczenia przemawia szczegół, że anterydia i oogonia są tutaj jednokomorowe w przeciwieństwie do wielokomorowych u innych Phaeophuceae. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Tanie przesyłki kurierskie’

Wyjatkowe miejsce zajmuja Fuccles, u

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Centralne planowanie i zarządzanie gospodarką System centralnego planowania i zarządzania gospodarką narodową W Polsce oraz w innych krajach socjalistycznych mamy do czynienia z systemem planowania. System planowania to ogół wzajemnie powiązanych planów rozwoju społeczno-eko- nomicznego. Różnią się one co do horyzontu czasowego, za- kresu działania, stopnia szczegółowości, dyrektywności oraz innych cech. Między planami tymi istnieje z reguły zależ- ność hierarchiczna. Oznacza to, że planom ogólnonarodowym podlegają (i stanowią ich konkretyzację) plany resortowe ‘i branżowe. Plany roczne są wycinkami planów wielolet- nich, a te z kolei są konkretyzacją założeń strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego zawartej w planie perspektywicz- eym. System planowania w danym kraju nie jest raz na zawsze dany. Zależy on od” poziomu rozwoju sił wytwórczych i po- trzeb polityki gospodarczej. Dany system planowania. odzna- cza się jednak zawsze określonym trybem opracowywania planów oraz sposobem koordynacji planów różnych szczebli i o” różnym horyzoncie czasowym. Z istnienia systemu pla- nowania wynika też ciągłość procesów planowania, stałe ko- rygowanie planów, ich modyfikowanie w oparciu o doświad- czenia realizacji. Ciągłość planowania polega m.in. na kory- gowaniu działań niezgodnych z żałożeniami strategicznymi rozwoju’ społeczno-ekonomicznego w trakcie realizacji wy- cinków planu perspektywicznego. Z konkretnym systemem planowania wiąze się zawsze określony tryb opracowywania planów. Dotychczas w Polsce obowiązywał na- stępujący tryb opracowywania planów. Wytyczne opracowane przez Komisję Planowania dotyczące planów rocznych przekazywano w dół po szczeblach drabiny administracji gospodarczej – do ministerstwa, zjednoczenia, a stamtąd do przedsiębiorstwa, Po szczegółowym opra- cowaniu plan roczny docierał po szczeblach tej samej drabiny w górę, aż do Komisji Planowania. Jeżeli uzyskał akceptacie . wszystkich szczebli, wracał do przedsiębiorstwa już jako dokument obowiązu- jący. [przypisy: , Usługi brukarskie Warszawa, Tanie przesyłki kurierskie, materiały budowlane ]

Comments Off