Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘torby papierowe z nadrukiem’

Moga to byc programy bardzo

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Mogą to być programy bardzo ogólne (np. program industrializacji) lub szczegółowe, doty- .czące planowego rozwiązywania głównych celów społecz- nych oraz zadań produkcyjnych. -W latach siedemdziesiątych będą m.iń, realizowane następujące programy: poprawy sy- tuacji mieszkaniowej, poprawy wyżywienia ludności oraz kształtowanla struktury produkcji rynkowej i usług w celu unowocześnienia spożycia,- program skracania czasu pracy, program regulacji Wisły. Programy te wyluacz;ają poza za- kres poszczególnych resortów i regionów, mają charakter problemowy, służą realizacji celu nadrzędnego, jakim jest systematyczny wzrost poziomu życia ludności. Plany powinny też określać warunki, w jakich mają być zrealizowane cele działalności gospodarczej oraz kryteria wyboru rozwiązań optymalnych spośród możliwych dróg realizacji danego zadania gospodarczego. Read the rest of this entry »

Comments Off