Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Układanie kostki brukowej Warszawa’

W za- rzadzaniu wykorzystuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

W za- rządzaniu wykorzystuje się różnorodne środki i narzędzia, takie jak działalność organizatorska, rozkazodawstwo, moty- wacja i pobudzanie, przewodzenie ‘i wpływanie oraz kontrola wykonania. Istota zarządzania gospodarczego polega na prze- twarzaniu informacji zawartych w NPSG na nakazy i zakazy oraz bodźce skierowane do podstawowych jednostek gospo- darczych. Nakazy administracyjne mogą być wzmacniane przez bodźce ekonomiczneIub zastępowane informacjami. To, w jakich proporcjach stosuje się w praktyce nakazy admini- stracyjne i bodźce ekonomiczne, zależy od etapu, poziomu i warunków rozwoju danej gospodarki. Widzimy więc, że polityka ekonomiczna inspirowana przez partię komunistyczną formułuje generalne i bieżące cele da- nego społeczeństwa, znajdujące formalny wyraz w – narodo- wym planie gospodarczym. Planowanie w socjalizmie polega na celowym kształtowaniu przez pań-stwo proporcji .produk- l_’ cji, podziału wymiany i konsumpcji, a zarządzanie gospodarką , to działalność państwa (bezpośrednia lub pośrednia) koordy- nująca”, pracę zespołów ludzkich i wykorzystanie zasobów środków produkcji, zapewniająca realizację celów określo- nych przez politykę ekonomiczną. Planowanie i zarządzanie składają się na kierowanie gospodarką socjalistyczną. , 2. Planowanie a prawa ekonomiczne Wzrost gospodarczy może się odbywać żywiołowo lub plano- _ wo, We wszystkich formacjach przedsocjalistycznych wzrost wzrost ten odbywał się na ogół w sposób żywiołowy. Dopiercw SO- gospodarczy cjalizmie obok konieczności powstała i możliwość świadome- go, zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu gospodar- czego w skali społecznej. Aby wzrost gospodarczy mógł się odbywać w warunkach równowagi ekonornicznej. muszą wy- stępować określone proporcje gospodarcze. Proporcjami go- spodarczymi nazywamy zestaw wielkości ekonomicznych, które w określonych warunkach spełniają postulat celu gos- podarowania w sposób optymalny z danego punktu widzę- nia. Proporcje te dotyczą przede wszystkim reprodukcji ka- pitału społecznego. Większość z nich omówiono we wcześ- niejszych rozdziałach podręcznika. [podobne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, paralotnie kurs, obieg dokumentów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Układanie kostki brukowej Warszawa’

W za- rzadzaniu wykorzystuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Wielkie organizacje gospodarcze angażujące się w opracowywanie nowych technologii i, podejmujące pro- dukcję nowych wyrobów zgodnie z potrzebami rynku po- winny osiągać z tego tytułu korzyści proporcjonalne do swo- jego wysiłku i ryzyka. Nowy system ekonomiczno-finansowy zwiększa rolę fun- duszu rozwojowego przedsiębiorstw, gdyż część środków z tego funduszu przeznacza się na finansowanie inwestycji nieprodukcyjnych, socjalnych, inwestycji wspólnych i towa- rzyszących oraz prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to ma istotne ‘znaczenie zarówno dla wdrażania postępu tech- nicznego i ekonomicznego, jak i dla lepszego zaspokojenia potrzeb ‘socjalno-bytowych załóg. Na początku 1975 r. pracowały w gospodarce polskiej 74 wielkie jednostki gospodarcze. W przemyśle około 50% pro- dukcji wytwarzały jednostki inicjujące. System WOG obej- muje coraz tQ nowe dziedziny gospodarki, takie jak handel wewnętrzny, handel zagraniczny oraz budownictwo. W 1975 r., zgodnie z zaleceniami Komisji Partyjno-Rządowej d/s Wdrożeń Inicjujących, przewiduje się, że na nowy system ekonomiczno-finansowy przejdzie dalszych 39 WOG. Założo- no, że w roku 1975 system WOG będzie w niektórych dzia- łach gospodarki polskiej systemem dominującym. Doświadczenia WOG już teraz wskazują, że realizacja tego rozwiązania systemowego umacnia zasadę centralnego plano- wania i zarządzania przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu samodzielności i inicjatywy przedsiębiorstw. Głównym ki e- runkiem dalszego doskonalenia systemu planowania i zarzą- dzania jest praca nad poprawą, metod planowania strategicz- nego w skali makroekonomicznej oraz planowania i zarządza- nia wewnętrznego wielkich jednostek gospodarczych. Planowanie w gospodarce socjalistycznej 4. Metody planowania w gospodarce socjalistycznej W poprzednich paragrafach omówiliśmy ogólne zasady funkcjonowania gospodarki planowej, a obecnie przedstawi- my sposoby ustalania w narodowych pianach gospodarczych podstawowych wielkości ekonomicznych. [patrz też: , skoki w tandemie, szkoła jazdy Lublin, Układanie kostki brukowej Warszawa ]

Comments Off