Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Usługi brukarskie Warszawa’

Centralne planowanie i zarzadzanie gospodarka

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Centralne planowanie i zarządzanie gospodarką System centralnego planowania i zarządzania gospodarką narodową W Polsce oraz w innych krajach socjalistycznych mamy do czynienia z systemem planowania. System planowania to ogół wzajemnie powiązanych planów rozwoju społeczno-eko- nomicznego. Różnią się one co do horyzontu czasowego, za- kresu działania, stopnia szczegółowości, dyrektywności oraz innych cech. Między planami tymi istnieje z reguły zależ- ność hierarchiczna. Oznacza to, że planom ogólnonarodowym podlegają (i stanowią ich konkretyzację) plany resortowe ‘i branżowe. Plany roczne są wycinkami planów wielolet- nich, a te z kolei są konkretyzacją założeń strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego zawartej w planie perspektywicz- eym. System planowania w danym kraju nie jest raz na zawsze dany. Zależy on od” poziomu rozwoju sił wytwórczych i po- trzeb polityki gospodarczej. Dany system planowania. odzna- cza się jednak zawsze określonym trybem opracowywania planów oraz sposobem koordynacji planów różnych szczebli i o” różnym horyzoncie czasowym. Z istnienia systemu pla- nowania wynika też ciągłość procesów planowania, stałe ko- rygowanie planów, ich modyfikowanie w oparciu o doświad- czenia realizacji. Ciągłość planowania polega m.in. na kory- gowaniu działań niezgodnych z żałożeniami strategicznymi rozwoju’ społeczno-ekonomicznego w trakcie realizacji wy- cinków planu perspektywicznego. Z konkretnym systemem planowania wiąze się zawsze określony tryb opracowywania planów. Dotychczas w Polsce obowiązywał na- stępujący tryb opracowywania planów. Wytyczne opracowane przez Komisję Planowania dotyczące planów rocznych przekazywano w dół po szczeblach drabiny administracji gospodarczej – do ministerstwa, zjednoczenia, a stamtąd do przedsiębiorstwa, Po szczegółowym opra- cowaniu plan roczny docierał po szczeblach tej samej drabiny w górę, aż do Komisji Planowania. Jeżeli uzyskał akceptacie . wszystkich szczebli, wracał do przedsiębiorstwa już jako dokument obowiązu- jący. [przypisy: , Usługi brukarskie Warszawa, Tanie przesyłki kurierskie, materiały budowlane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Usługi brukarskie Warszawa’

Centralne planowanie i zarzadzanie gospodarka

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

W socjalizmie spełniony jest tylko pierwszy warunek, Członkowie ‘społeczeństwa socjalistycznego nie są natomiast pozbawieni prawa własności posiadania środków produkcji, gdyż są współwłaścicielami społecznych środków produkcji. Nie jest spełniony też trzeci warunek, w socjalizmie nie ma bowiem klasy ani grupy społecznej, która miałaby monopol prywatnej własności środków produkcji. Również najem pracy w socjalizmie co do swej istoty różni się w sposób zasadniczy od aktu kupna-sprzedaży siły roboczej ‘W k~- pitalizmie. W ustroju socjalistycznym w ekonomii politycznej socjaliz- w socjallzmle mu nie ma pełriej zgodności poglądów. Część teoretyków uważa, że produkcja towarowa będzie stopniowo zanikać w miarę postępu rozwoju sił wytwórczych. Wydaje się, że pogląd ten jest uzasadniony. Kiedy siły wytwórcze osiągną . taki poziom. że będzie można wytworzyć ilość produktów niezbędną do zaspokojenia wszystkich społecznie normal- nych potrzeb, wówczas można będzie przejść do podziału bezpośredniego. Tymczasem współistnieją dwie zasady po- działu: według pracy oraz według potrzeb. Realizacja za- łożeń zasady podziału funduszu spożycia według potrzeb nie wymaga podziału pośredniego. Podział funduszu sp’o- życia wyłącznie według tej zasady wymaga jednak takiego poziomu rozwoju sił wytwórczych i wydajności pracy, który zapewni wytworzenie dowolnej ilości dóbr i usług material- nych. Wówczas zbędna stanie się również miara pracy jako podstawa podziału według pracy. Zachowana zostanie nato- miast zasada mierzenia pracy jako podstawa dokonywania racjonalnego wyboru i alokacji zasobów pracy społecznej 2. Bezpośredni podział zasobów pracy i funduszu spożycia za- stąpi podział pośredni. Przestanie więc istnieć produkcja to- warowa. 3. Rola i zakres działania prawa. wartości Prawo wartości wyraża trwałe i konieczne związki i zależ- ności między ceną i wartością towarów. Wymaga ono, aby ceny były proporcjonalne do wartości towarów. Oznacza to, że sprzedaż towarów zakłada ekwiwalentność, tj. wymianę produktów według relacji nakładów pracy społecznie nie- zbędnej wydatkowanej na ich wytworzenie. [więcej w: , nagrzewnice powietrza, apartamenty wynajem nieruchomości, Usługi brukarskie Warszawa ]

Comments Off