Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘wynajem busów’

Odstepowanie od wymagan innych praw

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Odstępowanie od wymagań innych praw ekonomicznych, np. haruszanie na niektórych odcinkach i w pewnych okresach prawa podziału według pra- cy, może być uzasadnione brakiem lub nadmiarem siły robo- czej w .danyrń dziale, gąłęzi czy dziedzinie gospodarki naro- dowej lub innymi względami. Jednakże generalne odstępstwo od tego prawa w długich okresach musi przynieść ujemne skutki społeczne w postaci spadku dynamiki wzrostu wydaj- ności pracy. W planowaniu socjalistycznym, które nie tylko przewiduje, “co może się stać”, ale w którym projektuje się ,co należy ro- bić”, należy wskazać i zagwarantować instrumenty realizacji. tego, co zaprojektowano. Przy tym trzeba dokonywać wyboru ekonomicznego – wybrać do realizacji jedną z możliwych alternatyw służących osiągnięciu celów, które chce osiągnąć społeczeństwo lub jednostka. Wyboru dokonuje się na pod- stawie jakiegoś kryterium . W planowaniu socjalistycznym kryterium optymalnego (najlepszego) wyboru zawsze musi być funkcją ogólnego celu działalności gospodarczej w ustroju soc jalistycznym. Problem wyboru ekonomicznego, a więc wyboru pomiędzy alternatywnymi rozwiązaniami, ‘istnieje w każdym ustroju, gdyż zawsze ilość różnego rodzaju zasobów jest ograniczona. Zasoby możemy podzielić na trzy grupy: a) zasoby naturalne (bogactwa mineralne i inne bogactwa naturalne, takie jak la- sy, jeziora, rzeki itp.); b) zasoby pracy uprzedmiotowionej i c) zasoby pracy żywej. Ilość i jakość tych zasobów jest różna zależnie od kraju i czasu. Charakter wyboru ekonomicznego zawsze zależy od tego, w jakich konkretnych warunkach poli- . tycznych, społecznych i ekonomicznych dokonuje się wyboru. Inne są bowiem konieczne warunki wzrostu gospodarczego w kraju rozwiniętym, inne w zacofanym gospodarczo, inne we wstępnej fazie industrializacji w okresie ‘przejściowym od ka- pitalizrnu do socjalizmu, a inne w czasie przechodzenia dowyż- szej fazy socjalizmu, ‘do komunizmu. [przypisy: , wynajem busów, agencja hostess, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Comments Off