Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘wyposażenie gastronomii’

Równiez Pteurococcus jest forma ladowa,

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Również Pteurococcus jest formą lądową, szeroko rozpow szechnioną na korze drzew, silni e zred u kowa n ą (ryc. 394), rozmnażającą się wyłącznie wegetatywnie przez podział. Chaetophorales nie mają przemiany pokoleń. 5. Rząd Oedogoniales. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wyposażenie gastronomii’

Równiez Pteurococcus jest forma ladowa,

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Są to proporcje podzia- łu dochodu narodowego na akumulację i spożycie, proporcje równowagi .między różnymi działami, gałęziami i grupami produkcyjnymi, proporcje podziału pracy i kooperacji pra- cy. Jak wiadomo, proporcje te z reguły nie są dowolne. Je- żeli wyrażają trwałe i konieczne związki zależności mię- dzy wielkościami ekonomicznymi, mają charakter obiektyw- nych praw ekonomicznych. Dysproporcje gospodarcze natomiast to taki układ stosun- ków między elementami układu ekonomicznego (np. gospo- darki narodowej), który uniemożliwia lub co najmniej po- ważnie utrudnia realizację zamierzeń rozwoju społeczno-eko- nomicznego w sposób optymalny. Dysproporcje, podobnie jak proporcje, mogą mieć charakter, społeczno-ekonomiczny i techniczno-ekonomiczny. Rozpatrując dysproporcje z pun- ktu widzenia zasięgu ich działania możemy je podzielić na przejściowe i względnie stałe. Dysproporcje przejściowe mo- gą występować w danej fazie wzrostu gospodarczego jako zakłócenia o charakterze przemijającym. Jedynie w szcze- gólnych przypadkach przez cały wieloletni okres rozwoju może się utrzymywać proporcjonalny układ gospodarczy, tj. układ zgodny z zamierzonymi proporcjami rozwoju. Z reguły w dłuższych okresach mamy do czynienia z wy- stępowaniem przejściowych dysproporcji, Dysproporcje tego typu obniżają efekty rozwoju społeczno-ekonomicznego w da- nym okresie, niekoniecznie jednak zagrażają realizacji doce- lowego poziomu i, struktury układu społeczno-ekonomicznego. Dysproporcje względnie stałe występują głównie w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo i dotyczą wadliwej struktury .społeczno-ekonomicznej (nadmierne zatrudnienie w rolnict- wie i niedostateczne w przemyśle, niska’ stopa akumulacji itp.). Wadliwy układ proporcji hamuje rozwój społeczno-eko- nomiczny. Przezwyciężanie względnie stałych dysproporcji I istniejących w momencie startu do wzrostu gospodarczego stanowi zarazem istotne źródło przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-ekonomicznego. ł Likwidacja dysproporcji struktu- ralnych wymaga z reguły długiego czasu i wielkich nakładów pracy oraz innych czynników produkcji. [podobne: , wyposażenie gastronomii, hale przemysłowe, kawa do ekspresów ]

Comments Off