Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘wywoływanie zdjęć’

Zawsze jednak trzeba za- decydowac

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Zawsze jednak trzeba za- decydować o tym, ile, gdzie i jak inwestować, od tego bowiem zależy rozwój’ gospodarczy i wzrost stopy życiowej ludności. Wyboru należy dokonywać uwzględniając prawa ekonomicz- ne zarÓwno ogólne, jak i specyficzne – a także prawa związane z pewnymi urządzeniami nadbudowy. Należy wziąć pod uwagę również to, że proces realizacji zaplanowanych za- dań uruchamia określone bodźce. Reakcję ludzi na te bodźce można jednak w zasadzie z góry przewidzieć. Z punktu wi- dzenia horyzontu czasowego wybór dotyczy bieżących i przy- szłych skutków wybranych rozwiązań. Oznacza to konieczność uwzględniania preferencji indywidualnych konsumentów (krótki okres) oraz preferencji ogólnospołecznych (długo- okresowe skutki dokonanych wyborów ekonomicznych). Prawidłowość procesu podejmowania decyzji (poza decy- zjami konsumentów opierającymi się w znacznym stopniu na decyzji subiektywnych kryteriach wyboru) zależy od zasobu infórrna- cji, jakim dysponuje dany szczebel podejmujący decyzje .. Jak wiadomo, przy braku informacji adekwatnie odzwierciedlających rzeczywistość można wprawdzie podejmować decyzje racjonalne w sensie metodologicznym, lecz nieracjonalne rze- czowo. Poza tym optymalność decyzji zależy także od prawi- dłowości rachunku ekonomicznego, od oceny hierarchii celów i środków ich realizacji; na optymalność decyzji ma również wpływ dobór kryteriów wyboru, a te ustalane są również w oparciu o przesłanki subiektywne. Powinno się więc dążyć do tego, aby wybór był zgodny z nadrzędnym celem gospo- darowania w socjalizmie. Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa i zjednocze- nia: dotyczące np. zaopatrzenia w dobra inwestycyjne całej , gospodarki w okresie perspektywicznym, będą w mniejszym stopniu zgodne z rzeczywistością niż decyzje podjęte na szczeblu centralnym. Szczebel centralny ma bowiem lepsze informacje oraz może stosować wszechstronniejsze kryteria. Natomiast decyzje dotyczące zaopatrzenia rynku lokalnego l czy sposobu realizacji określonego bieżącego zadania gospo- . darczego mogą być z lepszym skutkiem podejmowane w przedsiębiorstwie. [więcej w: , siłowniki hydrauliczne, wywoływanie zdjęć, sala szkoleniowa ]

Comments Off