Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Rzad Cryptomonadales, Róznia sie od

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Rząd Cryptomonadales, Różnią się od Chrysomonadales brunatnym zabarwieniem, brakiem cyst, w s łęgowa ty mi wiciami, gromadzeniem sk ro bi poza chromatoforami oraz innymi cechami. Pewne gatunki są zabarwione czerwono i prawdopodobnie zawierają fikocyjan i fikoerytrynę. 4. Rząd Dinoflagellatae (ryc. 353—357). Mają liczne, żółtobrunatne chromatofory, zawierające kilka barwików (przeważnie karotenoidy oraz chlorofil a i c). Produktem asymilacji jest skrobia lub Oleje. Wiciowce te mają 2 d ł u gi e, AV s te go wate wici, wyrastające pośrodku strony brzusznej w bruździe p odłużne j, Jedna z wici wyciągnięta jest ku tyłowi, druga zaś leży jak powyginana Śruba w br uź dzie poprzecznej (ryc. 353) opasującej ciało. U prymitywnych Gymnodiniaceae (A) komórki są nagie (jednakże nie mają zdolności zmiany kształtów) lub też pokryte są bardzo delikatną błoną celulozową, natomiast u Peridiniaceae występuje gruby pancerz celulozowy. Jest on złożony z wielobocznych p y t e k ozdobnie wzorzystych mających zdolność powiększania się przez ‘wzrost interkalarny. Bruzda poprzeczna zajęta jest przez szereg płytek ułożonych w postaci pasa. Płytki są zaopatrzone w otworki, przez które może wysuwać się plazma (czy w celu nakładania listewkowatego wzoru?). Rozmn aż anie bezpłci owe odbywa się przez podział zachodzący w stadiurn ruchliwym komórek, a u form opancerzonych następuje przy tym rozsadzanie osłonki. Brakujące połówki osłonki są uzupełniane przez obie komórki potomne. Po podłużnym podziale protoplastu mogą też wypływać 2, początkowo nagie, pływki potomne (ryc. 354), które w ciągu jednego dnia okrywaja gie pancerzem. Podczas rozm nażani a płciowego powstają w komórce 4 podobne do Gymnodinium izogamety, które zlewają się z takimi samymi gametami innej płci (ryc. 355). Obłoniona zygota po pewnym okresie spoczynkowym kiełkuje, odbywając podział redukcyjny (s. 27), który prowadzi do genotypowej determinacji płci (s. 368); nagie pływki wyrastają wkrótce w normalnie opancerzone komórki. W niekorzystnych warunkach komórki mogą kurczyć się wewnątrz pancerza i tworzyć obłonione cy s ty (rys. 356). Cysty te kiełkują następnie w postaci pływek. [podobne: , wywóz śmieci, indywidualne kalendarze trójdzielne, taśma samoprzylepna ]

Comments Off