Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posunie- cia te, zwiekszajace

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Posunię- cia te, zwiększające swobodą.datałanią resortów oraz organizacji han- dlu zagraniczego. ułatwiają niewątpliwie racjonalność gospodarowa- nia (np. przez zmniejszenie. zapasów maszyn i urządzeń, co miało miejsce przy blokowaniu nie wykohystanych w danym roku przy-zna- nych limitów dewiz). W procesie rozwoju gospodarki polskiej coraz większą rolę odgrywają zjednoczenia” Ich kompetencje ukształtowane.w la- tach sześćdziesiątych wzrosły w wyniku zmian w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową, jakie mi~ły miejsce na początku lat siedemdziesiątych. W dziedzinie pla- nowania zjednoczenia ustalają w pełnym lub zmniejszonym zakresie wskaźniki dyrektywne planów rocznych a, w zależ- ności od programu gospodarczego zjednoczenia, normy fina n- sowe wynikające z obowiązującego systemu finansowego (np. wysokość wpłat z zysku przedsiębiorstwa na rzecz zjednocz e- nia), zmiany wskaźników dyrektywnych planów rocz- . nych przedsiębiorstw, tworzenie rezerw zadań i środków. W zakresie inwestycji zjednoczenia akceptują wieloletnie programy rozwoju branży opracowane na podstawie wytycz- nych ministra; zatwierdzają i zmieniają założenia techniczno- -ekonomiczne inwestycji branżowych. Poza tym zjednoczę- nia mają znaczne kompetencje w zakresie organizacji pro- cesu inwestycyjnego, finansowania postępu technicznego oraz zatwierdzania niektórych cen (surowców, półfabryka- tów i wyrobów w obrocie wewnętrznym zjednoczenia). Na początku lat siedemdziesiątych rozszerzono uprawnienia zjednoczeń w zakresie rachunkowości, handlu zagranicznego, jakości produkcji oraz czasu pracy i płac. W tej ostatniej ‘dziedzinie zjednoczenia w porozumieniu z właściwym bran- żowo związkiem. zawodowym mogą wprowadzać różne formy skróconego czasu pracy (system czterobrygadowy, praca w sobotę bez trzeciej zmiany itd.), Zwiększono również uprawnienia dyrektorów przedsię- biorstw, chociaż w znacznie mniejszym zakresie niż dyrek- torów zjednoczeń. W dziedzinie planowania dyrektor przed- siębiorstwa ma prawo i obowiązek ustalenia takiego projek- tu planu rocznej działalności przedsiębiorstwa, aby zapewniał on wykonanie ustalonych przez zjednoczenie wskaźników dyrektywnych i norm finansowych. [przypisy: , szkoła jazdy Lublin, druk kalendarzy, okapy kuchenne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: druk kalendarzy okapy kuchenne szkoła jazdy Lublin