Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Przy rozmieszczaniu sil wytwórczych w,

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Przy rozmieszczaniu sił wytwórczych w, gospodarce socja- listycznej należy kierować się następującymi zasadami: wytwórczych 1) kompleksowym rozwojem regionów gospodarczych kraju; 2) ‘zapewnieniem rozwoju terenów _ zacofanych; 3) zasadą specjalizacji i ‘współpracy regionów; 4) zasadą obniżki kosz- tów produkcji’ drogą prawidłowej lokalizacji. Reguły te dotyczą lokalizacji ogólnej, tzn. wyboru regionu i ‘miejSCOWości. W praktyce jednak zasady te mogą niekiedy być sprzeczne ze sobą; np. rozwój terenów zacofanych’ może być sprzeczny z dążeniem do osiągnięcia obniżki kosztów produkcji i wzrostu wydajności pracy. Jak wiadomo, naj- niższe koszty’ produkcji występują zwykle w regionach uprzemysłowionych, a więc koszty wytworzenia ‘tych samych produktów w regionach nieuprzemysłowionych – mogą być I wyższe. Gdyby więc kierować się wyłącznie zasadą minima- lizacji bezpośrednich kosztów produkcji jako jedynym kry- terium lokalizacji, dałoby to nadmierne zgromadzenie pro- dukcji w istniejących regionach, nadmierne skupienie prze- mysłu na niewielkich obszarach. Równocześnie prowadziłoby to do pogłębiania zacofania regionów niedostatecznie rozwi- niętych, co nie byłoby korzystne z punktu widzenia gospo- darki i społeczeństwa jako całości, gdyż powodowałoby nie- wykorzystanie znacznej części zasobów naturalnych i siły roboczej. Konieczna jest zatem integracja zasad Iokalizacji i rachunku efektywności inwestycji. Inaczej należy jednak oceniać efektywność ekonomiczną inwestycji na terenach już uprzemysłowionych, a inaczej w regionach nierozwiniętych gospodarczo, choć w jednym i drugim przypadku należy ten rachunek przeprowadzać jednolicie i porównywać jego wyniki. Przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych należy pamiętać, że rozwój regio- nów zacofanych gospodarczo jest niezbędnym warunkiem szybkiego tempa wzrostu, gospodarczego. Lokalizowanie in- westycji na terenach zacofanych, ich uprzemysłowienie, po- zwala wciągać do procesir reprodukcji rozszerzonej nowe zasoby naturalne oraz wykorzystać w sposób racjonalny za- soby sBy roboczej oraz poprawia sytuację ekonomiczną i kul- turalną ludności tych regionów. [hasła pokrewne: , pomoc drogowa, klimatyzacja precyzyjna, sala konferencyjna warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja precyzyjna pomoc drogowa sala konferencyjna warszawa