Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Przyjmujac np. zalozenie, ze ludnosc

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Przyjmując np. założenie, że ludność w następnych latach będzie wzrastała w takim samym tem- pie jak dotychczas, można w przybliżeniu określić, ile lud- nosci będzie liczyła Polska w roku 1980 czy 2000. Metoda ekstrapolacji, chociaż prosta w użyciu, jest jednak mało do- kładna. Nie uwzględnia ona zmian strukturalnych i dlatego można się nią posługiwać tylko jako pierwszym przybliże- niem. W praktyce planowania stosowano ją w Polsce naj- częściej przy określaniu globalnych rozmiarów inwestycji oraz wielkości nakładów inwestycyjnych w niektórych dzia- łach (np. w górnictwie węgla kamiennego),’ przy. ustalaniu przyrostów majątku narodowego i we wszystkich dziedzi- nach, w których nie następują szybkie zmiany struktural- ne 9. W dziedzinach, w których następują szybkie i daleko idące przekształcenia strukturalne (np. w konsumpcji indy- widualnej czy’ w handlu zagranicznym), metoda ta może być użyta jedynie jako orientacyjne przybliżenie niezbędne do ustalenia wstępnych założeń. Metody planowania w socjalizmie Metoda proporcji stałych opiera się na założeniu, że sto- sunek między danymi wielkościami w najbliższym czasie nie ulegnie zmianom. Można ją z powodzeniem stosować wszę- dzie tam, gdzie proporcje nie ulegają zmianom w badanym okresie. Jej szczególnym przypadkiem jest metoda stałych współczynników stosowana w transporcie. Przyjmuje się, że tzw. współczynnik przewozówości głównych grup towaro- wych pozostaje bez zmian w ciągu kilku lat 10. Znając współczynniki przewozowości towarów można łatwo ustalić wielkość przewozów i ilość potrzebnego taboru, a więc wskaź- niki istotne z punktu widzenia planowania centralnego. W• procesie planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego używa się różnego rodzaju środków i metod w celu nadania temu procesowi pożądanej dynamiki i kierunku. Oprócz oce- ny związków i zależności o charakterze przyczynowym, jakie zachodzą w toku procesów rozwojowych między zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi, konieczne jest naukowe, prze- widywanie przyszłości. [więcej w: , drzwi wewnętrzne Kraków, olej kokosowy, usługi sprzątania ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne Kraków olej kokosowy usługi sprzątania