Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Sa to proporcje podzia- lu

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Są to proporcje podzia- łu dochodu narodowego na akumulację i spożycie, proporcje równowagi .między różnymi działami, gałęziami i grupami produkcyjnymi, proporcje podziału pracy i kooperacji pra- cy. Jak wiadomo, proporcje te z reguły nie są dowolne. Je- żeli wyrażają trwałe i konieczne związki zależności mię- dzy wielkościami ekonomicznymi, mają charakter obiektyw- nych praw ekonomicznych. Dysproporcje gospodarcze natomiast to taki układ stosun- ków między elementami układu ekonomicznego (np. gospo- darki narodowej), który uniemożliwia lub co najmniej po- ważnie utrudnia realizację zamierzeń rozwoju społeczno-eko- nomicznego w sposób optymalny. Dysproporcje, podobnie jak proporcje, mogą mieć charakter, społeczno-ekonomiczny i techniczno-ekonomiczny. Rozpatrując dysproporcje z pun- ktu widzenia zasięgu ich działania możemy je podzielić na przejściowe i względnie stałe. Dysproporcje przejściowe mo- gą występować w danej fazie wzrostu gospodarczego jako zakłócenia o charakterze przemijającym. Jedynie w szcze- gólnych przypadkach przez cały wieloletni okres rozwoju może się utrzymywać proporcjonalny układ gospodarczy, tj. układ zgodny z zamierzonymi proporcjami rozwoju. Z reguły w dłuższych okresach mamy do czynienia z wy- stępowaniem przejściowych dysproporcji, Dysproporcje tego typu obniżają efekty rozwoju społeczno-ekonomicznego w da- nym okresie, niekoniecznie jednak zagrażają realizacji doce- lowego poziomu i, struktury układu społeczno-ekonomicznego. Dysproporcje względnie stałe występują głównie w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo i dotyczą wadliwej struktury .społeczno-ekonomicznej (nadmierne zatrudnienie w rolnict- wie i niedostateczne w przemyśle, niska’ stopa akumulacji itp.). Wadliwy układ proporcji hamuje rozwój społeczno-eko- nomiczny. Przezwyciężanie względnie stałych dysproporcji I istniejących w momencie startu do wzrostu gospodarczego stanowi zarazem istotne źródło przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-ekonomicznego. ł Likwidacja dysproporcji struktu- ralnych wymaga z reguły długiego czasu i wielkich nakładów pracy oraz innych czynników produkcji. [podobne: , wyposażenie gastronomii, hale przemysłowe, kawa do ekspresów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: hale przemysłowe kawa do ekspresów wyposażenie gastronomii