Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

W krótkim okresie racjonalnosc alokacji

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

W krótkim okresie racjonalność alokacji zasobów, ja- kimi aktualnie rozporządza gospodarka, zależy głównie od zdolności zapewnienia zgodności struktury podaży i popytu, tj. ogólnej równowagi. Zapewnienie takiej równowagi wy- maga uwzględnienia intensywności popytu na poszczególne dobra i usługi. Jedynie podział zasobów zgodny z inten- sywnością popytu może zapewnić efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów pracy. To zaś wymaga, aby wymia- na dóbr i usług materialnych odbywała się zgodnie z za- sadą ekwiwalentności, a jest tak wtedy, gdy rozdział pracy społecznej odpowiada strukturze istniejącego popytu. Nie- zgodność rozdziału pracy społecznej z popytem w kapita- lizmie wolnokonkurencyjnym powoduje odchylenia cen od wartości (wymianę nieekwiwalentną), natomiast w socjaliz- mie prowadzi do marnotrawstwa pracy społecznej (gdy w da- nej dziedzinie zaangażowano za dużo pracy) lub, do powsta- nia spekulacji i “czarnego rynku” (gdy w danej dziedzinie zaangażowano za mało pracy społecznej). Podział wytworzonych dóbr i usług odbywa się w socja- Iizmie zgodnie z zasadą według wkładu pracy, a warunkują w socjalizmie go następujące czynniki: a) ograniczoność wytwarzanych pro- duktów i usług w stosunku do popytu na nie; b) koniecz- ność stworzenia bodźców zwiększających wydajność pracy; c) indywidualny charakter konsumpcji. Wszystkie te czyn- niki omawiamy w innych rozdziałach podręcznika .Tu je- dynie stwierdzamy, że występują one również w kapitaliz- mie, nie mogą więc być specyficznymi przesłankami pro- dukcji towarowej w socjalizmie. Niemniej jednak z. tego. że występują w socjalizmie, wynika, że jedyną dostępną aktu- alnie formą podziału ograniczonej ilości dóbr i usług, jaką społeczeństwo jest w stanie wytworzyć, jest podział pośred- ni – poprzez rynek. Bezpośredni podział wytworzonych dóbr i usług według innych za.sad, niż wskazano wyżej, nie będzie możliwy do- póty, dopóki społeczeństwo nie będzie wytwarzać dowolnej ilości dóbr i usług. Wówczas nie będzie potrzebna ani mia- ra pracy, ani podział według wkładu pracy. [hasła pokrewne: , cyklinowanie bezpyłowe, meble na zamówienie, olejek kokosowy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe meble na zamówienie olejek kokosowy