Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

W praktyce spotyka sie z

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

W praktyce spotyka się z reguły takie rozwiązanie, że część bieżących decyzji produkcyjnych podej- mują zjednoczenia i przedsiębiorstwa, a część szczebel cen- tralny. Jest to mieszany system funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. W systemie tym dąży się do znalezienia roz- wiązań optymalnych w podziale zakresu podejmowania de- cyzji eknomicznych. Poza stopniem centralizacji decyzji systemy funkcjonowa- nia gospodarki w poszczególnych krajach socjalistycznych różnią’ się zakresem wykorzystania mechanizmów prze- kazywania zadań planu centralnego do niższych szczebli i wiązania zadań różnych jednostek gospodarki narodowej. Podstawowym , mechanizmem działania gospodarki naro- dowej w systemie silnie scentralizowanym i mieszanym jest planowanie nakazowe. W pierwszym z tych s.ystemów me- chanizm rynkowy odgrywa aktywną rolę jedynie w kształ- towaniu stosunków popytu i podaży w zakresie dóbr kon- sumpcyjnych. Istotną, aktywną rolę odgrywa natomiast me- chanizm rynkowy w systemie mieszanym, gdyż zję_dnoczenia i przedsiębiorstwa mają prawo samodzielnego kształtowania proporcji produkcji bieżącej oraz inwestycji branżowych. Wobec tego zmiany stosunku popytu i podaży na rynku mogą mieć bezpośredni korygujący wpływ na proporcje wytwarzania oraz pośredni na kierunek inwestycji branżo- wych. W systemie o pełnej centralizacji decyzji źmiana pro- porcji produkcyjnych pod bezpośrednim wpływem zmian sy- tuacji na rynku była z reguły niemożliwa. Korekty dokony- wane’ przez szczebel centralny nawiązywały do zmian stosun- ku popytu i podaży tylko pośrednio i ze znacznym opóźnie- niemw czasie. W systemie mieszanym podstawowe kategorie gospodarki towarowej (cena, pieniądz, kredyt itd.) są aktyw- .nie wykorzystywahe przez państwo socjalistyczne w celu za- pewnienia optymalnych proporcji rozwoju ‘społeczno-ekono- micznego. Mechanizm rynkowy najpełniej wykorzystywany jest w gospodarce socjalistycznej silnie zdecentralizowanej. W systemie takim koncepcje strategiczno-rozwojowe oraz związane z tym założenia wzrostu gospodarczego ustalane są przez szczebel centralny. Istnieje więc centralny plan rozwo- ju społeczno-ekonomicznego. Główną formą działania gospo- darki narodowej w tym systemie jest jednak mechanizm rynkowy, a, planowanie nakazowe (administracyjne) odgry- wa rolę wspomagającą. [więcej w: , catering warszawa, szamba betonowe, serwis niszczarek ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: catering warszawa serwis niszczarek szamba betonowe