Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

W za- rzadzaniu wykorzystuje sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

W za- rządzaniu wykorzystuje się różnorodne środki i narzędzia, takie jak działalność organizatorska, rozkazodawstwo, moty- wacja i pobudzanie, przewodzenie ‘i wpływanie oraz kontrola wykonania. Istota zarządzania gospodarczego polega na prze- twarzaniu informacji zawartych w NPSG na nakazy i zakazy oraz bodźce skierowane do podstawowych jednostek gospo- darczych. Nakazy administracyjne mogą być wzmacniane przez bodźce ekonomiczneIub zastępowane informacjami. To, w jakich proporcjach stosuje się w praktyce nakazy admini- stracyjne i bodźce ekonomiczne, zależy od etapu, poziomu i warunków rozwoju danej gospodarki. Widzimy więc, że polityka ekonomiczna inspirowana przez partię komunistyczną formułuje generalne i bieżące cele da- nego społeczeństwa, znajdujące formalny wyraz w – narodo- wym planie gospodarczym. Planowanie w socjalizmie polega na celowym kształtowaniu przez pań-stwo proporcji .produk- l_’ cji, podziału wymiany i konsumpcji, a zarządzanie gospodarką , to działalność państwa (bezpośrednia lub pośrednia) koordy- nująca”, pracę zespołów ludzkich i wykorzystanie zasobów środków produkcji, zapewniająca realizację celów określo- nych przez politykę ekonomiczną. Planowanie i zarządzanie składają się na kierowanie gospodarką socjalistyczną. , 2. Planowanie a prawa ekonomiczne Wzrost gospodarczy może się odbywać żywiołowo lub plano- _ wo, We wszystkich formacjach przedsocjalistycznych wzrost wzrost ten odbywał się na ogół w sposób żywiołowy. Dopiercw SO- gospodarczy cjalizmie obok konieczności powstała i możliwość świadome- go, zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu gospodar- czego w skali społecznej. Aby wzrost gospodarczy mógł się odbywać w warunkach równowagi ekonornicznej. muszą wy- stępować określone proporcje gospodarcze. Proporcjami go- spodarczymi nazywamy zestaw wielkości ekonomicznych, które w określonych warunkach spełniają postulat celu gos- podarowania w sposób optymalny z danego punktu widzę- nia. Proporcje te dotyczą przede wszystkim reprodukcji ka- pitału społecznego. Większość z nich omówiono we wcześ- niejszych rozdziałach podręcznika. [podobne: , Układanie kostki brukowej Warszawa, paralotnie kurs, obieg dokumentów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: obieg dokumentów paralotnie kurs Układanie kostki brukowej Warszawa