Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

W Zwiazku Radzieckim i w

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

W Związku Radzieckim i w krajach demokracji ludowej wykształciły się w praktyce różnorodne metody opracowy- wania planów. Do najczęściej stosowanych i najbardziej ma- nych w Polsce metod’ planowania można zaliczyć metody: bilansową proporcji oraz programowania liniowego. Metoda bilansowa polega na zestawieniu możliwości wytwarzania dóbr ekonomicznych z zapotrzebowaniem. na nie i z ich rodziałem. Ogólnie bilansem nazywamy system wskaźników charakteryzujących całość lub część procesów reprodukcji socjalistycznej. Ze względu na skomplikowany charakter zjawisk gospodarczych w planowaniu mamy do czynienia z wielką ilością różnego rodzaju bilansów. Na pod- stawie bilansów państwo socjalistyczne ustala proporcje roz- woju gospodarki narodowej, określa zasoby i ich podział między poszczególne działy i gałęzie. Bilanse umożliwiają ujawnienie niezgodności w poziomie i tempie rozwoju po- szczególnych dziedzin i gałęzi oraz przedsięwzięcie ‘środków prowadzących do’ przezwyciężenia “wąskich przekrojów”. W zależności od charakteru bilanse dzieli się na planowe i sprawozdawcze, a w zależności od zakresu – na syntetycz- ne i szczegółowe. Bilansem sprawozdawczym jest zbiorcze opracowanie wskaźników charakteryzujących wykonanie planu, służące jako podstawa opracowania planów na następ- ne okresy. Bilansem planowym jest zestawienie danych liczb- bowych określających zadania na okres planowany. Do bi- lansów syntetycznych zalicza się np. dochód narodowy, bu- dżet państwa, bilans pieniężnych dochodów i wydatków ludności oraz program finansowy państwa (tzw. bilans fi- nansowy). Metody planowania w socjalizmie i wydatki budżetu państwa i systemu kredytowego W zakresie przedsiębiorstw socjalistycznych – amortyzację, część zysków przedsiębiorstw, wydatki na przyrost środków obrotowych, inwestycje zdecentralizowane, kapitalne remon- ty i wypłaty z funduszu zakładowego. Program finansowy opracowuje się w celu zapewnienia równowagi finansowej w całej gospodarce narodowej. W programie tym określa się, jaka część akumulacji pieniężnej pozostanie w przedsiębior- stwach, a jaka wpłynie do ‘budżetu państwa. W zakresie fi- nansowania inwestycji i przyrostu środków obrotowych okre- śla się, w jakiej części zostaną one sfinansowane z zysków przedsiębiorstw, z amortyzacji, dotacji budżetowych, kre- dytów bankowych itd. [hasła pokrewne: , osuszacze powietrza, Opakowania kartonowe, stoiska targowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: Opakowania kartonowe osuszacze powietrza stoiska targowe