Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Wazna role w tym zakresie

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Ważną rolę w tym zakresie może odegrać wzrost upraw- nień dyrektorów do przeznaczania zaoszczędzonych środków z funduszu płac na podwyżkę płac pracowników przedsię- biorstwa. Skłoni to kierownictwo i załogi przedsiębiorstw do dokonywania racjonalniejszego wyboru w zakresie metod technologicznych stosowanych w danym zakładzie, może się stać bodźcem do zastępowania, pracy żywej uprzedmiotowio- ną, a tym samym pobudzić popyt na postęp techniczny. Poza brakiem zainteresowania innowacjami do głównych wad systemu planowania istniejącego na początku lat sie- demdżiesiątych należały: nadmierny centralizm, sztywność planowania, biurokratyzacja stosunków gospodarczych” nie- prawidłowości systemów informacyjnych, braki systemu fi- nansowo-cenowo-bodźcowego. Zgodnie z ustaleniami VI Zjazdu PZPR podjęto działania rnające na celu likwidację istniejących barier rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego. Dotyczy to przede wszystkim plano- wania i zarządzania gospodarką .natodówą. Podjęto w tym zakresie kompleksowe działania podporządkowane nadrzęd- nemu celowi gospodarowania w socjalizmie, tj. stałej po- prawie warunków materialnych i kultralnych całego społe- czeństwa. Jako wytyczną działania przyjęto zasadę stałego doskonaleriia systemu planowania i zarządzania, tzn. bieżą- cego dostosowywania stosunków ekonomicznych i, nadbudo- wy do poziomu rozwoju sił wytwórczych. Zasadniczą cechą charakteryzującą postęp w zakresie dos- konalenia systemu planowania i zarządzania w Polsce w po- łowie lat siedemdziesiątych jest tworzenie wielkich organi- zacji gospodarczych (WOG). Równoczesne wprowadzanie udoskonalonego systemu ekonomiczno-finansowego pozwala na zwiększenie zakresu samodzielności jednostek gospodar- czych oraz wzrost rangi rachunku ekonomtcznego. Organi- zacje inicjujące (WOGi) uzyskują dzięki temu wymierne ko- rzyści z tytułu poprawy gospodarności, oszczędności mate- riałów, efektywności eksportu, zwiększania wydajności pra- cy. Zasadą obowiązującą w nowym systemie ekonomiczno- -finansowym jest zapewnienie korzyści finansowych jed- nostkom gospodarczym przejawiającym inicjatywę i legity- mującym się rzeczywistym postępem w zwiększaniu produk- cji nowości i rozszerzaniu eksportu oraz w racjonalizacji zatrudnienia. [patrz też: , studia podyplomowe, sala szkoleniowa, animacja z logo ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: animacja z logo sala szkoleniowa studia podyplomowe