Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Wielkie organizacje gospodarcze angazujace sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Wielkie organizacje gospodarcze angażujące się w opracowywanie nowych technologii i, podejmujące pro- dukcję nowych wyrobów zgodnie z potrzebami rynku po- winny osiągać z tego tytułu korzyści proporcjonalne do swo- jego wysiłku i ryzyka. Nowy system ekonomiczno-finansowy zwiększa rolę fun- duszu rozwojowego przedsiębiorstw, gdyż część środków z tego funduszu przeznacza się na finansowanie inwestycji nieprodukcyjnych, socjalnych, inwestycji wspólnych i towa- rzyszących oraz prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to ma istotne ‘znaczenie zarówno dla wdrażania postępu tech- nicznego i ekonomicznego, jak i dla lepszego zaspokojenia potrzeb ‘socjalno-bytowych załóg. Na początku 1975 r. pracowały w gospodarce polskiej 74 wielkie jednostki gospodarcze. W przemyśle około 50% pro- dukcji wytwarzały jednostki inicjujące. System WOG obej- muje coraz tQ nowe dziedziny gospodarki, takie jak handel wewnętrzny, handel zagraniczny oraz budownictwo. W 1975 r., zgodnie z zaleceniami Komisji Partyjno-Rządowej d/s Wdrożeń Inicjujących, przewiduje się, że na nowy system ekonomiczno-finansowy przejdzie dalszych 39 WOG. Założo- no, że w roku 1975 system WOG będzie w niektórych dzia- łach gospodarki polskiej systemem dominującym. Doświadczenia WOG już teraz wskazują, że realizacja tego rozwiązania systemowego umacnia zasadę centralnego plano- wania i zarządzania przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu samodzielności i inicjatywy przedsiębiorstw. Głównym ki e- runkiem dalszego doskonalenia systemu planowania i zarzą- dzania jest praca nad poprawą, metod planowania strategicz- nego w skali makroekonomicznej oraz planowania i zarządza- nia wewnętrznego wielkich jednostek gospodarczych. Planowanie w gospodarce socjalistycznej 4. Metody planowania w gospodarce socjalistycznej W poprzednich paragrafach omówiliśmy ogólne zasady funkcjonowania gospodarki planowej, a obecnie przedstawi- my sposoby ustalania w narodowych pianach gospodarczych podstawowych wielkości ekonomicznych. [patrz też: , skoki w tandemie, szkoła jazdy Lublin, Układanie kostki brukowej Warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: skoki w tandemie szkoła jazdy Lublin Układanie kostki brukowej Warszawa