Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Wzrosly tez upraw- nienia dyrektorów

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Wzrosły też upraw- nienia dyrektorów przedsiębiorstw w zakresie ustalania wy- sokości funduszu premiowego pracowników umysłowych, wykorzystania oszczędności osobowego funduszu płac podwyższania płac robotników w ramach obowiązują- kach wielkość produkcji (w jednostkach naturalnych lub w pieniądzu); 4) limit lub normatyw funduszu płac; 5) zadania i środki na inwesty- cje branżowe; 6) wskaźnik wyniku finansowego; 7) zadania dotyczące wartości importu oraz 8) normy finansowe wynikające z systemu fi- nansowego. Zwiększe- nie uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw zwiększa zakres samodzielności tych jednostek oraz ich ope- ratywność. Stwarza to lepsze warunki wykorzystania ini- cjatywy załóg w zakresie postępu technicznego i ekonomicz- nego, a również zwiększa odpowiedzialność kierowników przedsiębiorstw i zjednoczeń. za prawidłowe działanie podle- głych im jednostek. Wzrost roli zjednoczeń w procesie planowania i zarządza- nia gospodarką narodową jest charakterystyczną cechą funk- cjonowania gospodarki’ narodowej w Polsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zwiększenie. upraw- nień dyrektorów przedsiębiorstw i zjednoczeń, wzrost samo- dzielności ogniw pośrednich i najniższych zwalnia szczebel centralny od drobiazgowego operatywnego kierowania pro- dukcją. Pozwala to organom centralnym .na bliźsze zajęcie się problematyką strategiczno-koncepcyjną. Znajduje to wy- raz we wzroście roli planowania wieloletniego i perspekty- wicznego, co jest powszechną cechą wyższego stadium roz- woju gospodarek socjalistycznych. System planowania istniejący’ w Polsce na początku lat siedemdziesiątych odznaczał się tym, że nie zapewniał rozwią- zania problemów’ postępu technicznego oraz optymalnego wykorzystania czynników produkcji. Dotyczy to zwłaszcza substytucji siły roboczej przez czynniki rzeczowe, tj. zastę- powania pracy żywej uprzedmiotowioną, oraz zbyt wolnego tempa wdrażania postępu technicznego. Prawidłowe kształto- wanie proporcji między nakładami pracy żywej i uprzedmio- towionej wymaga stworzenia warunków szybkiego postępu technicznego. Problemy te częściowo. rozwiązuje wspomnia- ny wzrost uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsię- biorstw. [więcej w: , nieruchomości na wynajem, meble pracowniczne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: meble pracowniczne nieruchomości na wynajem wypożyczalnia samochodów Warszawa