Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Zapewnienie prawidlowej, niezaklóconej realizacji takich

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Zapewnienie prawidłowej, niezakłóconej realizacji takich programów wy- maga koordynacji i zbilansowania zamierzeń z możliwościami w planach wieloletnich (5-letnich). Podstawowe znaczenie w procesie planowania mają w Pol- sce i w innych krajach RWPG pla1ty S-letnie. Plan wielolet- ni obejmuje, podobnie jak plan perspektywiczny, główne kie- runki działania, tzn. te, które decydują o dynamice i struktu- rze rozwoju społeczno-ekonomicznego. Plan taki ma jednak I charakter obligatoryjny, obowiązuje poszczególne jednostki gospodarcze, do których adresowane są zawarte w nim zada- nia (wskaźniki). Założenia planu 5-letniego realizowane są za pośredni- ctwem planów bieżących (rocznych). Plany te są rocznymi programami działalności rządu w tych dżiedzinach, które wy- magają bieżącego sterowania przez państwo i kontroli szcze- bla centralnego. Plan roczny jest wycinkiem planu pięciolet- niego i koryguje się w nim proporcje i działania niezgodne z przyjętym programem wieloletnim. Plan roczny powinien też określać dodatkowe metody i środki niezbędne do realiza- cji założeń planu wieloletniego. Tendencją dość powszechnie występującą na początku lat siedemdziesiątych w krajach RWPG było dążenie do zmniejszenia zakresu dyrektywności rocznych planów gospodarczych. Osiąga się to przez ograni- czanie liczby centralnie ustalanych wskaźników (zadań) obo- wiązujących wykonawców NPSG. Zwiększa się w ten sposób zakres samodzielności przedsiębiorstw w zakresie podejmo- wania decyzji ekonomicznych. Sytuacja taka jest wyrazem dążeń do decentralizacji w planowaniu i zarządzaniu gospo- darką narodową. W praktyce kierowania procesami społecz- no-ekonomicznymi po 1970 roku w Polsce ukształtowała się zasada otwartości planów. Oznacza ona, że w ramach planów stworzono możliwości podejmowania dodatkowych decyzji socjalnych (np. przyspieszenie wzrostu płac) czy gospodar- czych (dodatkowe inwestycje) w miarę uzyskiwania rezulta- tów produkcyjnych lepszych niż to zakładano w planie. [patrz też: , biuro wirtualne, blacha trapezowa, wycieraczki samochodowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: biuro wirtualne blacha trapezowa wycieraczki samochodowe