Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Zwyciestwo rewolucji socjalistycznej, ustanowienie spo-

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, ustanowienie spo- łecznej własności podstawowych środków produkcji, rozwój socjalistycznych stosunków produkcji, zapewnienie państwu monopolu w handlu zagranicznym oraz utworzenie central- nego ośrodka koordynacji działalności poszczególnych jedno- stek gospodarczych 2, stwarza obiektywne przesłanki umożli-: wiające celowe i świadome kierowanie procesami gospodar- czymi przez zorganizowane społeczeństwo. Koniecznym wa- runkiem skutecznego planowania centralnego jest zgodność interesów rozwoju gospodarczego i potrzeb indywidualnych poszczególnych członków społeczeństwa oraz zbiorowych po- 2 W Polsce pierwszym centralnym organem planowania był Cen- tralny Urząd Planowania, który istniał w latach 1945 – 1950. CUP ode- grał ważną rolę zwłaszcza w ‘przygotowaniu (koo~dynacji krótkookre- sowych planów bieżących oraz trzyletniego planu odbudowy gospodar- czej w latach 1947 – 1949. Rozbieżność między dyna- miką wzrostu i struktur.ą produkcji oraz wzrostem konsump- cji prowadzi do ograniczenia skuteczności planowania central- nego i pojawienia się elementów żywiołowości w rozwoju go- spodarki socjalistycznej. Socjalistyczne stosunki ekonomiczne stwarzają warunki przechodzenia od prywatnej do społecznej racjonalności dzia- łania, co wymaga jednak podporządkowania. celów, do jakich dążą poszczególne przedsiębiorstwa, celowi obejmującemu ca- łość społecznego procesu produkcji i podziału. Społeczna ra- cjonalność działalności gospodarczej wymaga koordynacji działalności poszczególnych przedsiębiorstw, integracji’ ich celów w ramach celu nadrzędnego, nadającego kierunek dzia- . łalności gospodarczej społeczeństwa. Cel społeczny zostaje ustalony, określony i wyrażony w planie gospodarki narodowej, po- zwalającym na zapewnienie. jedności działania poszczęgól- nych jednostek gospodarczych oraz’ prawidłowego ze społecz- nego punktu widzenia rozwoju gałęzi, regionów .gospodar- czych i przedsiębiorstw. Zagwarantowanie realizacji celów wytkniętych przez poli- tykę ekonomiczną wymaga określonej działalności organiza- torskiej ze strony państwa – zarządzania gospodarką. Za- -rządzanie jest to działalność państwa mająca na celu koor- dynację pracy zespołów ludzkich i. zasobów środków produk- cji w myśl założeń polityki społeczne] i gospodarczej. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, odzież bhp, szamba ekologiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: odzież bhp Serwis Klimatyzacji szamba ekologiczne